ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ
За осъществяване на дейността си по продажбата и резервацията на круизи и съпътстващите ги туристически услуги, круизна агенция КОНТИТРАНС М ЕООД събира и съхранява определени лични данни, при пълно спазване на българското и европейското законодателство.

Информацията, която събираме за нашите клиенти

Круизна агенция „Контитранс М“ предоставя услуги, свързани с резервирането и организацията на круизни пътувания и съпътстващите ги туристически услуги. Тези услуги са напълно персонализирани, представят се и се използват от конкретни физически лица, които следва да може да бъдат идентифицирани, както от нас, така и от доставчиците на различните туристически услуги. Ние не работим с анонимни ползватели на услуги и изискваме минимум достоверна контактна информация за нашите клиенти, за да можем да общуваме с тях адекватно в процеса но осъществяване на търговската си дейност.
Всяко лице, което желае да ползва нашите услуги, независимо дали по телефон, онлайн или чрез директен контакт в нашия офис, следва да се идентифицира като предостави минимално изискуемата контакта информация – име (собствено и фамилно), телефон и имейл адрес.
За маркетингови цели събираме информация за посетителите на нашия уеб сайт чрез инструментите на Google AdWords и Google Analytics.
За клиенти, които вече са избрали конкретно пътуване и желаят да пристъпят към изготвяне на реална резервация, събираме и друга лична информация (която понякога може да включва чувствителни лични данни, като специални нужди и хранителни изисквания, пол, възраст, семейни и приятелски връзки и пр.)
За целите на обработката на конкретни резервации за круиз и съпътстващите го услуги, круизна агенция КОНТИРАНС М събира и съхранява персонална информация, която се предоставя на круизните компании и е задължително изискуема от тях. Данните, подлежащи на събиране, обработка и съхранение са: имена; дата на раждане, място на раждане, националност, номер и дата на валидност на международен паспорт, данни за издадени визи, застраховки и др. имащи отношение към организацията на пътуването. Отказът от предоставяне на задължително изискуемите от круизните компании лични данни може да доведе до отказ от издаване на билет за круиз, респективно до отказ от настаняване на борда на круизния кораб. Някои круизни компании предоставят възможност, лицата с активни резервации за круиз самостоятелно да попълнят личните си данни, като използват официалния уеб сайт на круизната компания. При наличие на такава възможност, клиентите ни имат право на избор, дали да предоставят задължително изискуемите лични данни на нас, за да ги предоставим на сътветните круизни компании, или да попълнят самостоятелно задължителните регистрационни форми, които са само в електронен формат. Клиентите могат да се информират относно политиката на отделните доставчици на туристически услуги по отношение събиране, обработка и съхранение на данни директно в уеб сайтовете на тези доставчици. Круизна агенция „Контитранс М“ няма ангажимент да запознава клиентите с политиките за поверителност на своите доставчици.
Ние събираме и систематизираме събраните лични данни за нашите клиенти, като ги оформяме в профили. Целта на тези профили е да ни послужат за по-лесна идентификация на клиентите и свързаните с тях лица в случай, на следваща резервация за туристическа услуга. Клиентските профили са базата за участие в нашата програма за лоялни клиенти CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB. Подобни профили създават и круизните компании, с цел да осигурят участие на клиентите в техните програми за лоялност.

Използване на събраните лични данни за клиенти

Събраните от нас лични данни се използват само и единствено за целите на нормалното осъществяване на нашата търговска дейност, свързана с продажбата и резервацията на круизи и съпътстващи ги услуги.
Част от събраните лични данни ние споделяме с трети страни (доставчици) като например:
А) Круизните компании и всякакви други доставчици на туристически, транспортни и спомагателни услуги, които имато отношение към организацията на пътуването;
Б) Институции, които контролират нашата дейност или имат касателство с контрола на международните пътувания;
В) Счетоводни компании, консултанти, доставчици на платежни, одиторски и IT услуги и платформи, застрахователи, юридически съветници.
Ние избираме нашите доставчици внимателно и прилагаме система от предпазни мерки, за да защитим личните данни на клиентите си.
 

Съхраняване и унищожаване на събраните лични данни за клиенти

Ние съхраняваме събраните лични данни толкова дълго, колкото е необходимо и по начина по който се изисква:
(а) за целите, посочени в настоящата политика за поверителност;
(б) за да осъществяваме обичайната си търговска дейност, свързана с продажбата и резервацията на туритически и транспортни услуги за физически лица;
(в) за да спазваме нашите правни задължения (напр. да спазваме данъчни или счетоводни правила или във връзка със съдебни производства);
Архивните данни се унищожават периодично, след изтичане на законовия срок за съхранение на съответния вид фирмени архиви. Унищожаването става, чрез ползване услугите на специализирани компании за унищожаване на архиви и информация.

Когато клиентът действа от името на трето лице

Когато клиентът ни предостави информация за друго лице (или лица), като например членове на неговото семейство или трети лица от името на които или в полза на които заявява определени туристически услуги, това означава, че клиентът е упълномощен от тези лице да действа от тяхно име, за което той/тя носи пълна отговорност относно разпореждането с техните данни.
Всяка отделна резервация за круиз се отнася за една каюта в която се настаняват един или повече пасажери. Резервацията за круиз се заявява само от едно лице, което е упълномощено от останалите пасажери да ги представлява в отношенията им с нашата компания и с нашите доставчици, включително във връзка с предоставяне на задължително изискуемите лични данни. Ние не не сме контролен орган и не изискваме от клиентите, да ни предоставят декларации или пълномощни, с които да доказват, че те са упълномощени да разполагат с личните данни на спътниците си в резервацията за круиз. Ние само изискваме от заявителя на резервацията да ни предостави в срок задължителните лични данни на всички пасажери в резервацията. Отказът от страна на клиента за предоставяне на задължително изискуеми лични данни води до отказ от издаване на документи за пътуване, респективно до отказ от страна на нашите доставчици да предоставят заявената и предплатена туристическа услуга. Гореописаното се отнася и за случаите, когато клиент заявява резервация, в която не участва лично и която е изцяло в полза на трети лица.
Заявителят на резервация за туристичеса услуга следва да информира лицата, от името на които действа, че е възможно личните им данни да бъдат видими за всички останали пасажери в резервацията и дори за пасажерите в свързани резервации. Круизна агенция „Контитранс М“ няма ангажимент за конфиденциалност по отношение на личните данни на пасажерите в една резервация или в няколко свързани резервации за туристически услуги, заявени от едно и също лице.
 

Право на ограничаване на ползването на личните данни от страна на круизна агенция „Контитранс М“

Клиентите могат да се откажат по всяко време от получаване на информация под формата на персонифицирани или неперсонифицирани писма със съдържание, насочено към популяризиране, рекламиране и разясняване на продуктите, предлагани от круизна агенция „Контитранс М“, като ползват линка UNSUBSCRIBE.

Право на заличаване на личните данни на клиент от базата на круизна агенция „Контитранс М“

Клиентите могат да поискат пълно заличаване от нашата база на всички свои лични данни, както и на личните данни на директните членове на тяхното семейство – съпруг(а) и деца. Пълното заличаване, означава, че тези клиенти и членовете на техните семейства напускат програмата за лоялни клиенти на круизна агенция „Контитранс М“ и губят всички настоящи и бъдещи предимства, които ползват или биха ползвали като наши клиенти. Клиенти не могат да искат ограничаване на ползването или заличаване на лични данни, за лица, които не са преки членове на тяхното семейство.
Искане за заличаване на лични данни се изпраща в писмена форма чрез официалния имейл адрес, публикуван в нашия уеб сайт www.contitrans-m.com, като клиентът трябва ясно да идентифицира себе си и лицата, чийто данни желае да бъдат заличени, както вида на данните, които желае да бъдат заличени.
Исканията за ограничаване ползването и/или заличаване на данни се отнасят само до данните съхранявани и ползвани от круизна агенция „Контитранс М, но не и до данните, предоставени на круизните компании, други доставчици на услуги, институции и пр. към които клиентите следва да отправят отделни искания.
Исканията за ограничаване ползването и/или заличаване на данни може да не бъдат удовлетворени от страна на круизна агенция „ Контитранс М“, ако тези данни са свързани пряко или косвено с текуща резервация за туристическа услуга или с текущо производство от всякакъв вид (съдебно, институционална проверка, обработка на рекламация и пр.), по които круизна агенция „Контитранс М“ има отношение, или ако законовият срок за унищожаване на архива, в който се съхраняват съответните данни все още не е изтекъл.