ОПИК BG16RFOP002-2.092

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.092

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки исредни предприятия, извършващи туроператорска и/илитуристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0134-C01

Бенефициент: КОНТИТРАНС М ЕООД
 
Обща стойност: 20 919.26 лв.,
от които (85%) 17 781.37 лв. европейско и (15%) 3 137.89 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край:     21.03.2021 г.


В края на 2020 г. Контитранс М получи БФП в размер 20919.26 лв., предоставена от МТ по процедура BG16RFOP002-2.092 от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". Процедурата е открита с цел подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и се изразява в осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/илитуристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Проектът е в процес на изпълнение.